• Ultime kickstart van je onderneming
 • SEO-vriendelijk
 • Inclusief BTW-factuur

Contact

DUTCH (English translation below)

Alle domeinnamen kunnen worden verkocht inclusief BTW-factuur. Alle bedragen en biedingen zijn exclusief BTW. Overdracht vindt niet eerder plaats dan na 100% betaling per bankbetaling. Het verhuistoken wordt u schriftelijk toegezonden naar het gebruikte email adres, zorg dus s.v.p. dat deze klopt.

 

U kunt contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Door dit formulier te gebruiken geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de AVG.

 

Benoem in het berichtenveld in ieder geval

 • welke domeinnaam uw interesse naar uit gaat
 • wat uw bod is in EURO's, te betalen via bankbetaling
 • of u direct tot transactie zou kunnen komen bij akkoord
 • uw volledige NAW-gegevens, zoals u ze ook op de factuur wilt hebben (in ieder geval: bedrijfsnaam inclusief rechtsvorm, adresgegevens, voorletters en achternaam contactpersoon, kvk-nummer, btw-nummer); indien u als particulier contact opneemt, lever dan s.v.p. alles aan wat u wel aan kunt leveren
 • uw directe telefoonnummer (N.B. u kunt anoniem gebeld worden)
 • mocht u belangstelling hebben in meerdere domeinnamen, dan kunt u dit ook kenbaar maken

 

Wij zullen serieuze biedingen op korte termijn beantwoorden.

 

N.B. Het aanbod op deze website wordt geheel vrijblijvend weergegeven zonder enigerlei verplichting en/of verbintenis (aan te gaan). U maakt met uw reactie uw interesse kenbaar voor een bepaalde domeinnaam en maakt daarmee van uw zijde slechts uw belangstelling tot het openen van het onderhandelingsproces ter zake kenbaar. U biedt exclusief BTW en kosten zoals bankkosten, ongeacht of u dit als particulier of als zakelijke klant doet. Ontvangst van een bod is geheel vrijblijvend naar de domeinnaamhouder toe en houdt nadrukkelijk niet zonder meer acceptatie in, evenmin dat het onderhandelingsproces zal worden doorgezet voor de betreffende domeinnaam en/of domeinnamen. Een domeinnaam kan te allen tijde teruggetrokken worden uit aanbod en/of verkocht worden zonder verder bericht (vooraf), waarbij ook andere factoren dan hoogte van het bod kunnen spelen, dit geheel ter discretie van de domeinnaamhouder zonder nadere verantwoordingsplicht of informatieplicht. Op onze leveringen en diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en forumkeuze is uitsluitend voor de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch (NL); het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten. De Nederlandse versie van deze tekst is leidend bij eventuele verschillen.

Contact form

ENGLISH translation

All domain names are available for purchasing including VAT invoice. All amounts exclude VAT. Full 100% payment in advance by bank in EURO's is required for transfers to be completed. The transfer token will be emailed to you using the email address provided above, so please make sure it is correct.

 

You may contact us through the contact form on this web page. By using this contact form, you herewith provide your full legal consent to process your private information in accordance with AVG / GDPR.

 

Kindly provide the following information in the message field:

 • which domain name you are interested in
 • what your offer is in EURO's
 • whether you would be able to proceed immediately with the transaction
 • your full business details, as you would also like to have them listed on your invoice (at minimum: company name including legal status, address information, contact person initials and surname, chamber of commerce details, VAT-number); should you be a private person, please provide all information as best as possible
 • your direct phone number (please note that you may be contacted using an anonymous phone number, so please pick up these calls)
 • should you be interested in multiple domain names, please let us know

 

All serious biddings will be considered and answered in short term.

P.S. The domain names on this website are listed without any (contractual) obligation (coming into play) of any kind. Kindly note that by responding with reference to a specific domain name you are merely expressing your interest in opening negotiations from your side. All biddings have to exclude VAT and other costs such as banking costs, regardless of whether you are a private individual or a business. Receipt of an offer is fully without obligation with regard of the domain name holder and as such does not constitute acceptance, nor continuation of the negotiation process for aforementioned domain name and/or aforementioned domain names. Furthermore an offer to buy a domain name may be withdrawn at any time and/or not followed up for another reason such as sale to  another buyer without further accountability or information obligations, in which case also other factors than offer amount may be relevant.  Dutch law exclusively applies to our deliveries and services, the competent court exclusively is that of 's-Hertogenbosch The Netherlands. The Vienna Sales Convention is expressly excluded. The Dutch version of this text is leading in case of any differences.

Maak jouw eigen website met JouwWeb